Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bảo Lâm


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT

1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất

1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất từ quan điểm của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.1.4 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.2. Tổng quan về kế toán tính giá thành sản phẩm

1.2.1 Khái niệm về giá thành sản phẩm

1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm

1.2.3 Đối tượng tính giá thành

1.2.4 Phương pháp tính gía thành sản phẩm


CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH BẢO LÂM

2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH BẢO LÂM

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2.1.2 Nhiệm vụ hiện nay của công ty TNHH Bảo Lâm

2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty

2.1.4 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2008-2009

2.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty

2.1.6 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty

2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bảo Lâm

2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất của công ty

2.2.3 Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang

2.3 Thực tế công tác kế toán tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Bảo Lâm

2.3.1 Đối tượng gía thành sản phẩm của công ty

2.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm của công ty


CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TOÀN CÔNG TY TNHH BẢO LÂM VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bảo Lâm

3.1.1 Những ưu điểm

3.1.2 Những tồn tại

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bảo Lâm

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bảo Lâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bảo Lâm sẽ giúp ích cho bạn.