Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hanul


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


1.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.1.1. Chi phí sản xuất

1.1.2. Giá thành sản phẩm

1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

1.2.1. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp

1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung

1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất

1.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

1.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

1.6. Sổ sách áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HANUL

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Hanul

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.1.5. Kết quả HĐ SXKD trong những năm qua

2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất ở công ty

2.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty

2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty

2.3. Tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hanul

2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành

2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang

2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HANUL

3.1. Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.2. Những điểm còn hạn chế

3.2. Một số ý kiến nhằm nâng cao công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hanul

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hanul
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hanul sẽ giúp ích cho bạn.