Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Toàn Hưng


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


1. Một số khái niệm cơ bản

2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng

3. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG

1. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu

1.1. Thời điểm ghi nhận doanh thu

1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu

1.3. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng

1.4. Chứng từ kế toán sử dụng

1.5. Tài khoản kế toán sử dụng

1.6. Các phương thức bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại

1.6.1. Phương thức bán buôn

1.6.2. Phương thức bán lẻ

2. Kế toán giá vốn hàng xuất bán

2.1. Xác định trị giá vốn hàng bán

2.2. Tài khoản kế toán sử dụng

2.3. Chứng từ sử dụng

2.4. Phương pháp hạch toán

3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh

3.1 Khái niệm cơ bản

3.2. Tài khoản kế toán sử dụng

3.3. Phương pháp hạch toán

4. Kế toán xác định kết quả bán hàng

4.1. Nội dung

4.2. Tài khoản kế toán sử dụng

4.3. Phương pháp hạch toán


CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TOÀN HƯNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TMKT TOÀN HƯNG

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Toàn Hưng

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH TMKT Toàn Hưng ( Quy trình kinh doanh của công ty TNHH TMKT Toàn Hưng)

4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của C.ty TNHH TMKT Toàn Hưng

5. Các chính sách kế toán của Công ty TNHH TM KT Toàn Hưng

6. Một số chỉ tiêu mà công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Toàn Hưng đã đạt được trong hai năm 2007 – 2008

II. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY

1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Toàn Hưng

1.1 Các phương thức bán hàng chủ yếu tại công ty

1.2. Chứng từ kế toán sử dụng

1.3. Tài khoản sử dụng

1.4. Sổ kế toán

1.5. Phương pháp kế toán

2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

3. Kế toán giá vốn hàng bán

3.1.Chứng từ hạch toán

4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh

4.1. Tài khoản kế toán sử dụng.

4.2. Chứng từ kế toán sử dụng: Hóa đơn GTGT, giấy tạm ứng, phiếu chi tiền mặt, hóa đơn hợp đồng dịch vụ mua ngoài, các chứng từ khác

5. Kế toán xác định kết quả bán hàng và cung cấp dịch vụ

5.1. Tài khoản kế toán sử dụng

5.2. Trình tự hạch toán


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TMKT TOÀN HƯNG

1. Kết quả thu được

2. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Toàn Hưng

3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TMKT Toàn Hưng

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Toàn Hưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật Toàn Hưng sẽ giúp ích cho bạn.