Đề tài: Hoàn thiện hạch toán chi tiết thành phẩm tại Chi nhánh Cty TNHH dược phẩm FITOPHARMA


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1


PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2
1. Thành phẩm và tính giá thành phẩm 2
1.1. Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm 2
1.2. Tính giá thành phẩm 2
1.3. Yêu cầu và nhiệm vụ của hạch toán thành phẩm 4
2. Hạch toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 4
3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 6
4. Hạch toán chi tiết thành phẩm 8

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI TIẾT THÀNH PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA 11
I. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 11
1. Quá trình hình thành và phát triển 11
2. Quy trình sản xuất của Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 11
3. Bộ máy quản lý Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 12
4. Đặc điểm bộ máy kế toán và hạch toán kế toán tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 13
II. Hạch toán chi tiết thành phẩm tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 15
1. Đặc điểm thành phẩm của Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 15
2. Đánh giá thành phẩm 15
2.1. Giá thành phẩm nhập kho 15
2.2. Giá thành phẩm xuất kho 16
2.3. Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 16
III. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động thành phẩm tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 20

PHẦN 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI TIẾT THÀNH PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITOPHARMA 21
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi tiết thành phẩm tại chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 21
1.1. Ưu điểm 21
1.2. Hạn chế 21
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi tiết thành phẩm tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 21

KẾT LUẬN 23


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi tiết thành phẩm tại Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm FITOPHARMA
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi tiết thành phẩm tại Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm FITOPHARMA sẽ giúp ích cho bạn.