Đề tài: Hoàn thiện hạch toán TTTP & xác định kết quả TTTP tại Cty tuyển than cửa ôn


MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU 1


PHẦN I: THỰC TRẠNG VỀ HẠCH TOÁN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CTY TUYỂN THAN CỬA ÔNG 2
I. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất
kinh doanh của CTy tuyển than Cửa Ông 2
I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
I.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2
I.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 4
I.4. Tình hình tài chính của CTy tuyển than Cửa ông 6
II. Đặc điểm bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại CTy tuyển than
Cửa ông 7
II.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 7
II.2. Đặc điểm hạch toán kế toán tại Công ty 8
III. Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại
CTy tuyển than Cửa ông 12
III.1. Đặc điểm về hoạt động tiêu thụ thành phẩm của CTy ảnh hưởng tới
hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 12
III.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại CTy tuyển than Cửa ông 13
1) Chứng từ và luân chuyển chứng từ 13
2) Tổ chức hạch toán 16
III.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại CTy tuyển than Cửa Ông 23
1) Tài khoản sử dụng 23
2) Phương pháp hạch toán 24

PHẦN II: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CTY TUYỂN THAN CỬA ÔNG 26
II.1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại CTy
tuyển than Cửa ông 26
II.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả
tiêu thụ tại CTy tuyển than Cửa ông 28

KẾT LUẬN 31
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán TTTP & xác định kết quả TTTP tại công ty tuyển than cửa ông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán TTTP & xác định kết quả TTTP tại công ty tuyển than cửa ông sẽ giúp ích cho bạn.