Đề tài: Hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp TSCĐ hữu hình tại Xí nghiệp Kinh Hà Nội


MỤC LỤC
Lời mở đầu 1


Phần 1: Cơ sở lý luận về hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản
cố định hữu hình tại xí nghiệp Kim Hà Nội 2
1.1. Hóa đơn chứng từ 3
1.1 Tài khoản sử dụng 3
1.2 Trình tự hạch toán 3
1.3.1. Sửa chữa nhỏ 3
1.3.2. Sửa chữa lớn 4

Phần 2: Thực tế hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định
hữu hình tại xí nghiệp Kim Hà Nội 6
2.1. Khái quát về xí nghiệp Kim Hà Nội 6
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 6
2.1.2. Mô hình tổ chức quản lý 7
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 8
2.1.4. Đặc điểm tổ chức sổ sách 10
2.2. Thực trạng hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định hữu hình
tại xí nghiệp Kim Hà Nội 12

Phần 3: Hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định
hữu hình tại xí nghiệp Kim Hà Nội 18
3.1. Khái quát tình hình hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định
hữu hình tại xí nghiệp Kim Hà Nội 18
3.1.1. Những thành tựu đạt được 18
3.1.2. Những hạn chế 18
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp
tài sản cố định hữu hình tại xí nghiệp Kim Hà Nội 19

Kết luận 21


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp TSCĐ hữu hình tại Xí nghiệp Kinh Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp TSCĐ hữu hình tại Xí nghiệp Kinh Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.