Đề tài: Hạch toán kế toán NVL & Một số ý kiến hoàn thiện kế toán NVL


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1

Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán NVL 2
I. Sự cần thiết của việc hoàn thiện 2
II. Một vài nét chung về NVL trong các DN sản xuất. 2
1.Đặc điểm, vai trò của NVL trong quá trình sản xuất. 2
2. Phân loại NVL: 2
3.Tíng giá NVL: 2
III. Kế toán tổng hợp NVL . 2
1. Đối với các DN áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX). 2
2. Đối với DN áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ ( KKĐK). 2

Phần II. thực trạng công tác kế toán NVL ở các DN sản xuất và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán . 2
I. Thực trạng công tác kế toán NVL ở các DN sản xuất 2
II. Một số ý kiến đề xuất 2
2. Về phía các DN. 2
3. Như phần trên đã trình bày, có các phương pháp tính giá NVL xuất kho sau: 2

Kết luận: 2
Tài liệu tham khảo 2


Xem Thêm: Hạch toán kế toán nguyên vật liệu & Một số ý kiến hoàn thiện kế toán NVL
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán nguyên vật liệu & Một số ý kiến hoàn thiện kế toán NVL sẽ giúp ích cho bạn.