Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán NVLvới việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở Cty Dệt 8-3


Mục lục
A. LỜI MỞ ĐẦU 1
B. PHẦN NỘI DUNG 2


PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC
HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 2

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 2
1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất. 2
2- Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu . 2
3. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 2
II. PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU. 2
1. Phân loại nguyên vật liệu . 2
2. Đánh giá nguyên vật liệu 2
III. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU 2
1. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 2
2. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 2
IV. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 2

PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ HOÀN THIỀN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8/3 2
I. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG. 2
1. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây. 2
2. Thực tế công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dệt 8/3. 2
3. Hạch toán tổng hợp vật liệu tại công ty dệt mùng 8/3. 2
4. Công tác kiểm kê vật liẹu tại công ty dệt 8/3. 2
5. Tổ chức hạch toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8/3. 2
II. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8/3. 2
1. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu
của công ty dệt 8/3. 2
2. Một số kiến nghị đối với phòng kế toán . 2
3. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8/3. 2

C. PHẦN KẾT LUẬN 2

TàI liệu tham khảo 2


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán NVLvới việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở công ty Dệt 8-3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán NVLvới việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở công ty Dệt 8-3 sẽ giúp ích cho bạn.