Đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ & xác định kết quả TTTP tại Cty Dệt kim Thăng Long


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT KIM THĂNG LONG 2

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Dệt Kim Thăng Long. 2
2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty Dệt Kim Thăng Long. 2
3. Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Dệt Kim Thăng Long. 3

PHẦN II: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY DỆT KIM THĂNG LONG 10
1. Đánh giá khái quát thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Dệt Kim thăng Long. 10
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Dệt Kim Thăng Long. 11
2.1. Phương hướng hoàn thiện. 11
2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Dệt Kim Thăng Long. 11

KẾT LUẬN 16


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ & xác định kết quả TTTP tại công ty Dệt kim Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ & xác định kết quả TTTP tại công ty Dệt kim Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.