Đề tài: Hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại

Lời nói đầu

I/ Tính cấp thiết của đề tài

Từ sau đại hội VI, Đảng ta quyết định phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là một chủ trương mang tính chiến lược đúng đắn thể hiện sự nhận thức đúng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất, do đó đã tạo ra một môi trường pháp luật kinh doanh tương đối thuận lợi cho các thành phần kinh tế ra đời và phát triển. Trong điều kiện đó đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện hạch toán kinh doanh, cân đối thu chi đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh.

Vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp quan trọng đánh giá các mặt hoạt động của doanh nghiệp . Kết quả hoạt động kinh doanh xác định đúng đắn sẽ giúp cho những nhà quản lý đưa ra những đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động của đơn vị, đồng thời nó cũng giúp họ đưa ra những biện pháp tích cực nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp . Mặt khác do những mục đích khác nhau dẫn tới việc xác định kết quả bị phản ánh sai lệch gây nên hiện tượng " lãi giả lỗ thật" hoặc" lãi thật lỗ giả".

Cùng với việc xác định kết quả, phân phối kết quả cũng là vấn đề tài chính rất quan trọng. Nếu phân phối sử dụng đúng đắn, hợp lý kết quả thì sẽ góp phần quan trọng làm cho doanh nghiệp phát triển, kích thích cán bộ công nhân viên chức quan tâm tới hoạt động kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên trong thực tế, vấn đề phân phối kết quả cũng còn nhiều bất hợp lý như kết cấu các quĩ chưa phù hợp với nền kinh tế hiện nay, việc sử dụng các quĩ vẫn còn nhiều tuỳ tiện chưa theo đúng mục đích của chúng. Vì vậy để khắc phục những mặt tồn tại nêu trên, yêu cầu kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế phải không ngừng được hoàn thiện mà trong đó đặc biệt là kế toán kết quả và phân phối kết quả. Đồng thời xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của kết qủa và phân phối kết quả ở các doanh nghiệp hiện nay, sinh viên nghiên cứu kế toán -tài chính cũng muốn tìm hiểu sâu về công tác hạch toán kết quả và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh.

Qua thời gian hoc tập tại lớp kế toán trưởng của trường ĐHKTQD cũng như qua thực tế công tác , em đã chọn đề tài " Hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại". Đây là một vấn đề rất rộng có liên quan tới rất nhiều nghiệp vụ kinh tế. Do điều kiện và thời gian có hạn nên bản luận văn này chỉ đề cập đến một số vấn đề cơ bản chủ yếu về mặt lý luận và nhận thức trong thực tiễn của việc hạch toán xác định kết quả và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh.

II/ Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp cơ bản được vận dụng chủ yếu trong quá trình nghiên cứu là dựa trên cơ sở phân tích về mặt lý luận kết hợp với khảo sát thực tế ở Công ty TM phụ tùng thiết bị SPM, từ đó tìm ra những vấn đề tồn tại, đồng thời đưa ra những đề xuất, ý kiến nhằm hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh.

III/ Kết cấu của chuyên đề

Đề tài " Hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại" lấy ví dụ minh hoạ ở Công ty TM phụ tùng thiết bị SPM
Ngoài phần mở đầu, kết luận chuyên đề gồm ba chương.
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Tình hình hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TM phụ tùng thiết bị SPM.
Chương 3: Phương hướng nhằm hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TM phụ tùng thiết bị SPM .Xem Thêm: Hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động sẽ giúp ích cho bạn.