Đề tài: Hạch toán lao động và tiền lương


Lời nói đầu 1

PHẦN I -KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN 2
I - Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG. 2
II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ TỔ CHỨC HOẠCH TOÁN
LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG. 3
1. Phân loại lao động. 3
2. Tổ chức hoạch toán lao động tiền lương. 4
3. Chế độ lao động các hình thực thanh toán tiền lương, tiền thưởng. 8
4. Tiền lương. 11
5. Quỹ lương. 11
6. Phương pháp xác định giá tiền lương. 12
7. Các khoản trợ cấp 14
III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEP LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP. 15
1. Hệ thống tài khoản sử dụng. 15
2. Phương pháp hạch toán 16

PHẦN 2 - THỰC TRẠNG, THỰC HIÊN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. 19
I. THỰC TRẠNG. 19
1. Mặt tích cực 19
2. Mặt tồn tại. 20
3. Nguyên nhân của tồn tại 21
II. BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ PHÂN PHỐI QUỸ TIỀN LƯƠNG MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ Ở DOANH NGHIỆP. 22

Kết luận 25
Mục lục 26Xem Thêm: Hạch toán lao động và tiền lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán lao động và tiền lương sẽ giúp ích cho bạn.