Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Cty Xăng Dầu Tỉnh Hưng Yên


Mục lục

Phần I: Lý luận chung về kế toán tài sản cố định 2

I. Sự cần thiết phải hạch toán tài sản cố định 2
1. Khái niệm, đặc điểm vai trò của tài sản cố định 2
2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định 3
II. Phân loại và đánh giá tài sản cố định 3
1. Phân loại tài sản cố định 3
2. Đánh giá tài sản cố định 5
III. Nội dung tổ chức hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp 6
1. Thủ tục chứng từ và hạch toán ban đầu tài sản cố định 7
2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định 8
3. Hạch toán chi tiết tăng, giảm tài sản cố định 14
4. Kế toán khấu hao tài sản cố định 15
5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định 16

Phần II: Thực tế công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Xăng dầu tỉnh Hưng Yên 18
I. Giới thiệu chung về công tác kế toán TSCĐ ở Công ty Xăng dầu tỉnh Hưng Yên 18
II. Đánh giá chung công tác tổ chức hạch toán TSCĐ ở Công ty Xăng dầu tỉnh Hưng Yên 19
1. Những ưu điểm 19
2. Những hạn chế 20

Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tại Công ty Xăng dầu tỉnh Hưng Yên hiện nay 22


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Tỉnh Hưng Yên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.