Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần quốc tế R&B


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


1. Khái niệm và ý nghĩa của bán hàng

2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

3. Nội dung kế toán bán hàng hóa, dịch vụ

3.1. Khái niệm và nội dung của doanh thu bán hàng hóa

3.2. Điều kiện ghi nhận doạnh thu bán hàng

3.3. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng

3.4. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng

3.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng

3.4.2. Tài khoản kế toán sử dụng

3.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

3.5.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu

3.5.2. Tài khoản kế toán sử dụng

3.5.3. Phương pháp kế toán

4. Kế toán giá vốn hàng bán

4.1 Xác định trị giá mua hàng hoá xuất kho

4.2. Phân bổ chi phí thu mua hàng hoá cho hàng hoá bán ra trong kỳ

4.3. Nội dung kế toán giá vốn hàng bán

5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

5.1. Kế toán chi phí bán hàng

5.2.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệpPHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP


1. Đặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần quốc tế R&B

1.1.Qúa trình hình thành và phát triển

1.2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.3.Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh

1.4.Tổ chức bộ máy kế toán

1.5.Chính sách kế toán áp dụng

2. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ Phần quốc tế R&B

2. 1. Các chứng từ chủ yếu được sử dụng trong kế toán bán hàng tại công ty

2.2. Sổ sách kế toán sử dụng

2.3. Các tài khoản kế toán sử dụng

2.4. Các phương pháp bán hàng

2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.6. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần quốc tế R&B

2.7. Kế toán chi phí bán hàng tại Công ty cổ phần quốc tế R&B

2.8. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty cổ phần quốc tế R&B

2.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng tạ Công ty cổ phần quốc tế R&B Kết quả bán hàng tại Công ty được xác định như sau


PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ R&B

1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần quốc tế R&B

1. 1.Ưu điểm.

1.2. Những điểm hạn chế hiện nay của Công ty

2. Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần quốc tế R&B

2.1. Về việc lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi

2.2. Về nghiệp vụ mua hàng và công tác bán hàng

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần quốc tế R&B
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần quốc tế R&B sẽ giúp ích cho bạn.