Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị việt nam


MỤC LỤC​

Lời nói đầu. 0

Chương 3: Cơ sở lý luận của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3


1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất 3

1.2. Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí sản xuất và . 3

1.3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 4

2. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất 5

2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 5

2.1.1. Khái niệm và bản chất chi phí sản xuất 5

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm 7

2.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 9

2.2.1. Khái niệm và bản chất giá thành. 9

2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 10

2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11

3. Nội dung công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12

3.1. Kế toán chi phí sản xuất 12

3.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí 12

3.1.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 13

3.1.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê thai thường xuyên. 14

3.2. Kế toán đánh giá sản phẩm cuối kỳ. 22

3.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc theo nguyên vật liệu chính). 22

3.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng. 23

3.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí . 24

3.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 24

3.3.1. Đối tượng tính giá thành. 24

3.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm 25

3.3.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 26

3.4. Hình thành sổ kế toán Nhật ký chung dùng cho hạch toán . 33

Chương II. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành. 35

1. Đặc điểm chung về công ty VCC 35

1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 35

1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ACC 35

1.3. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty VCC 38

1.4. Quy trình sổ sách kế toán của Công ty. 40

2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 43

2.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty VCC. 43

2.2. Phân loại chi phí sản xuất trong Công ty. 43

2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tư vấn ở Công ty VCC. 43

2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 43

2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 47

2.3.5. Tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang. 56

2.3.5. Tính giá thành sản phẩm 56

Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất 62

1. Nhận xét khái quát 62

1.1. Ưu điểm 62

1.2. Nhược điểm 63

2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty VCC 64

2.1. Hoàn thiện về nội dung chi phí sản xuất 64

2.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 65

2.2.1. Tổ chức hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 65

2.2.2. Hoàn thiện chi phí nhân công trực tiếp. 65

2.2.3. Hoàn thiện chi phí sản xuất chung. 67

Kết luận. 69

Tài liệu tham khảo. 70


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty tư vấn xây dựng công ng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong công ty tư vấn xây dựng công ng sẽ giúp ích cho bạn.