Đề tài: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu xây dựng tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Nam


MỤC LỤC​

PHẦN 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP


1.1. khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu.

1.1.1.khái niệm và đặc điểm vật liệu.

1.1.2. phân loại vật liệu.

1.1.2.1. Phân loại theo công dụng kính tế của vật liệu.

1.1.2.2. Cách phân loại vật liệu khác.

1.1.3. tính giá vật liệu.

1.1.3.1. Tính giá vật liệu nhập kho theo giá thực tế.

1.1.3.2.Tính giá xuất kho của vật liệu:

1.1.3.3. Giá thực tế vật liệu tồn cuối kỳ.

1.1.3.4. Tính giá vật liệu theo giá hạch toán.

1.1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệu.

1.1.5. Thủ tục quản lý nhập - xuất nguyên vật liệu và các chứng từ kế toán liên quan.

1.1.5. 1. Thủ tục nhập vật liệu.

1.1.5. 2. Thủ tục xuất vật liệu.

1.1.5. 2. Các chứng từ sử dụng.

1.2. hạch toán chi tiết vật liệu.

1.2.1. Phương pháp thẻ song song.

1.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.

1.2.3. Phương pháp sổ số dư.

1.3. hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên.

1.3.1. Khái niệm và tài khoản hạch toán

1.3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên (tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ).

1.4. đặc điểm hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

1.4. 1. Khái niệm và tài khoản hạch toán.

1.4. 2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ).

1.4. 3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ (tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp).

PHẦN HAI :

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT NAM.


2.1. đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý.

2.1.1. lịch sử hình thành và phát triển.

2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty:

2.2. đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty tnhh thương mại và xây dựng nhật nam.

2.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.

2.2.2.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty:

2.2.3.Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán.

2.3. hạch toán chi tiết nguyên vật liệu xây dựng tại công ty tnhh thương mại và xây dựng nhật nam.

2.3.1.Công tác phân loại nguyên vật liệu xây dựng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Nhật Nam.

2.3.2.Thủ tục nhập- xuất và kế toán chi tiết nguyên vật liệu xây dựng.

2.3.2.1.Thủ tục nhập- xuất nguyên vật liệu.

2.2.3. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Nhật Nam.

2.3.3. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu nhập –xuất kho áp dụng tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Nam

2.4. kế toán tổng hợp nhập- xuất kho nguyên vật liệu tại công ty tnhh thương mại và xây dựng nhật nam

2.4.1. Tài khoản kế toán thực tế công ty sử dụng

2.4.2 Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

2.4.2.1 Kế toán tổng hợp các trường hợp nhập kho nguyên vật liệu

2.4.2.2 Kế toán tổng hợp các trường hợp xuất kho nguyên vật liệu

PHẦN BA:

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT NAM.


3.1. Nhận xét chung về công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty .

3.1.1. Về mặt quản lý:

3.1.2. Về mặt hạch toán:

3.2. một số tồn tại và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh thương mại và xây dựng nhật nam.


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu xây dựng tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu xây dựng tại công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Nam sẽ giúp ích cho bạn.