Đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo lương của nhà máy Thuốc lá Thăng Long


Lời mở đầu

Trong hơn 10 năm qua, từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, chúng ta đã phải đối diện với hàng loạt vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi. Trong đó có một vấn đề đã và đang được giải quyết đó là hạch toán hoạt động thu chi, từ đó tính toán lỗ lãi của doanh nghiệp để làm căn cứ tính toán toán việc trả lương cho công nhân viên. Trước đây, trong cơ chế bao cấp vấn đề này chưa thực sự được quan tâm, bởi lẽ lúc đó nhà nước thực hiện quản lý kinh tế bằng các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh. Cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước là lãi nhà nước thu, lỗ nhà nước bù, tất cả hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch nhà nước giao đều dẫn đến tình trạng thua lỗ mặc dù trên báo cáo của các doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch. Hiệu quả kinh tế không phải vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, vì thế chất lượng công việc, và tiền lương công nhân không được đánh giá đúng mức, tiền lương được tính và trả theo phương pháp bình quân.

Trong bối cảnh hiện nay, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp , vì vậy quản lý và sử dụng lao động một cách có hiệu quả đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Quản lý lao động là một công việc rất quan trọng bởi vì lao động là yếu tố có tính chủ động, tích cực, ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới kết quả sản xuất. Mặt khác, nếu đứng trên góc độ kế toán , nhân tố lao động còn là một bộ phận của chi phí tiền lương. Việc tính toán tiền lương và thông qua cách trả lương, kế toán tiến hành quản lý lao động. Như vậy quản lý tiền lương ở các doanh nghiệp vừa đảm bảo việc quản lý vốn, đồng thời cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong doanh nghiệp .

Sau quá trình học tập tại lớp kế toán trưởng và tìm hiểu thực tiễn, đồng thời được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo trong khoa Kế toán, em đã hoàn thành đề tài : Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương, các khoản tính trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quĩ lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long. Do thời gian tìm hiểu thực tế và điều kiện có hạn của chuyên đề, em không có tham vọng đi sâu phân tích từng chi tiết cụ thể mà chỉ xin được trình bày những nôị dung cơ bản của công tác kế toán tiền lương, từ đó đưa ra một số biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo lương của nhà máy Thuốc lá Thăng Long.


NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ GỒM 3 PHẦN
Phần 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
Phần 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG.
Phần 3 : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG.Xem Thêm: hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo lương của nhà máy Thuốc lá Thăng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo lương của nhà máy Thuốc lá Thăng sẽ giúp ích cho bạn.