Đề tài: Một số vấn đề về hạch toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp hiện nay


MỤC LỤC

Lời nói đầu
Nội dung


PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.
I. Lý luận chung về tài sản cố định.
1. Khái niệm về tài sản cố định.
2. Đặc điểm của tài sản cố định.
3. Đánh giá tài sản cố định.
II. Cơ sở lý luận hạch toán khấu hao tài sản cố định.
1. Khấu hao và bản chất của khấu hao.
2. Các phương pháp tính khấu hao.
3. Nguyên tắc tính khấu hao.
4. Kế toán khấu hao tài sản cố định.

PHẦN II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN NAY Ở VIỆT NAM.
1. Đánh giá thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định.
2. Quy định áp dụng các phương pháp tính khấu hao trong doanh nghiệp .
3. Quản lý nguồn vốn khấu hao cơ bản.

PHẦN III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.
1. Xem xét lại việc đánh giá thời gian sử dụng có ích của tài sản cố định.
2. Vấn đề về phương thức tính khấu hao tài sản cố định.
3. Quản lý và sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản của doanh nghiệp .

Kết luận.


Xem Thêm: Một số vấn đề về hạch toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về hạch toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.