Đề tài: Những luận cứ về khấu hao TSCĐ


Lời nói đầu

Từ trước đến nay việc tính và trích khấu hao TSCĐ luôn là một vấn đề bức xúc. Tính khấu hao TSCĐ ngoài việc phân bổ phần khấu hao trích vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thì khấu hao TSCĐ còn là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp . Việc quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ như thế nào luôn là vấn đề được bàn tới trong các doanh nghiệp . Làm sao quy định mức khấu hao và tỉ lệ khấu hao cụ thể cho từng loại TSCĐ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phân bổ giá trị hao mòn TSCĐ vào trong chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp là hợp lý nhất. Hơn nữa khấu hao TSCĐ nói chung khấu hao cơ bản nói riêng hình thành nên một bộ phận quỹ của doanh nghiệp , nó liên quan đến quá trình tái sản xuất, TSCĐ là tiềm năng vốn khá lớn trong doanh nghiệp cần được quan tâm, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng và sử dụng có hiệu quả. Tăng cường tính chủ động sáng tạo trong việc sử dụng quỹ khấu hao, chống lại tác động của hao mòn hữu hình và vô hình. Chính vì vậy ngày 30/12/1999 Bộ Tài chính ra Quyết định số 166 QĐ/BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Việc hiểu rõ về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ là rất quan trọng. Điều đó giúp cho doanh nghiệp tận dụng được mọi tiềm lực sẵn có của mỗi TSCĐ mà doanh nghiệp đầu tư . Vì vậy trong bài viết này em xin đưa ra một cách nhìn nhận về vấn đề khấu hao TSCĐ. Với chủ đề bài viết là:
“Những luận cứ về khấu hao TSCĐ”

Vấn đề về khấu hao TSCĐ được rất nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Với những tài liệu thu thập được cùng với những kiến thức về lý thuyết hạch toán kế toán đã được học. Em xin đánh giá về vấn đề này theo cách riêng của mình nhằm mục đích giúp người quan tâm đến khấu hao TSCĐ hiểu rõ hơn về tính tất yếu của khấu hao TSCĐ và các quy định, công cụ quản lý khấu hao TSCĐ hiện nay.

Bài viết này được chia là 3 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về khấu hao TSCĐ
Chương II: Hạch toán khấu hao TSCĐ
Chương III: Thực trạng ở Việt Nam hiện nay - Giải pháp kiến nghị.Xem Thêm: Những luận cứ về khấu hao TSCĐ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những luận cứ về khấu hao TSCĐ sẽ giúp ích cho bạn.