Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quỹ lương tại công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây


LờI NóI ĐầU

Trong cơ chế thị trường khắc nghiệt hiện nay, để tồn tại và phát triển lâu dài thì đó là một bài toán rất bức xúc đối với tất cả các doang nghiệp, trong hưon 10 năm qua từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, chúng ta phải đối diện với hàng loạt vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi. Trong đó có một vấn đề đã và đang được giải quyết đó là hạch toán hoạt động thu chi, từ đó tính toán lỗ lãi của doanh nghiệp để làm căn cứ tính toán việc trả lương cho cán bộ công nhân viên.Trước đây trong cơ chế bao cấp vấn đề này chưa thực sự được quan tâm, bởi lẽ lúc đó nhà nước thực hiện quản lý kinh tế bằng các chỉ tiêu mang tính pháp lệnh. Cơ chế quản lýkinh tế của nhà nước là lãi nhà nước thu,lỗ nhà nước bù, tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhằm thực hiện kế hoạch nhà nước giao đều dẫn đến tình trạng mặc dù trên báo cáo của các doanh nghiệp đều hoàn thành kế hoạch. Hiệu quả kinh tế không phải vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, vì thế chất lượng công việc và tiền lương của cán bộ công nhân viên không được đánh giá đúng mức, tiền lương được tính và trả phương pháp bình quân .

Trong bối cảnh hiện nay, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp , vì vậy quản lý và sử dụng lao độngmột cách có hiệu quả đang là vấn đề hết sức cần thiết của các doanh nghiệp .Quản lý lao động là một công việc rất quan trọng bởi vì lao động là yếu tố có tính chủ động, tích cực, ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.Mặt khác , nếu đứng trên góc độ kế toán , nhântố lao động còn là một bộ phận của chi phí tiền lương. Việc tính toán và thông qua cách trả lương,kế toán tiến hành điều hành và quản lý lao động.Như vậy quản lý tiền lương ở các doanh nghiệp vừa đảm bảo việc quản lý vốn, đồng thời cũng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp .

Sau ba tháng học tập tại lớp và tìm hiểu thực tế, đồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo của khoa kế toán – Trường đại học kinh tế quốc dân, em đã hoàn thành đề tài : “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các biện pháp tăng cường quản lý quỹ lương tại công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây”. Do thời gian tìm hiểu thực tế và điều kiện có hạn cho nên không thể phân tích từng chi tiết cụ thể mà chỉ xin được trình bày những nội dung cơ bản của công tác kế toán tiền lương ,từ đó đưa ra một số biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo lương của công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây.

Nội dung báo cáo gồm 3 phần

PHầN I : Lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo lương trong các doanh nghiệp
PHầN II : Thực trạng công tác kế toán tiền lương vàcác khoản tính trích theo lương tại công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây .
PHầN III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản tính trích theo lương tại công ty kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây .
.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các biện pháp tăng cường quả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các biện pháp tăng cường quả sẽ giúp ích cho bạn.