Đề tài: Phân tích tình hình thực hiện CPSX & tính GTSP tại Cty Bánh kẹo Hải Hà


LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới. nó mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp , song bên cạnh nó cũng đặt ra những đòi hỏi nhất định. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Các doanh nghiệp phải tự tìm cho mình những giải pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc quan tâm đến chi phí , tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm là vấn đề hàng đầu trong việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời đối với các doanh nghiệp sản xuất thì chỉ tiêu chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn cho phép đánh giá một cách chính xác toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .

Trên cơ sở phân tích tình hình thực hiện chi phí sản xuất trong kỳ để tìm ra những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan tác động đến sự biến động chung của tổng chi phí sản xuất. Từ đó xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng giảm của chi phí sản xuất và giá thành, giúp doanh nghiệp đề ra những phương hướng biện pháp khắc phục, nhằm quản lý và sử dụng chi phí sản xuất có hiệu quả hơn bằng cách lập kế hoạch và ra các quyết ddịnh sản xuất cho tương lai.

Xuất phát từ vấn đề đó, em quết định lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình thực hiện chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm”. Đề tài này được khảo sát thực tế tại công ty bánh kẹo Hải Hà.

Chuyên đề gồm có ba phần.
* Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
* Phần II: Phân tích tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà.
* Phần III: Một số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của công ty bánh kẹo Hải Hà.
sản xuất.


Xem Thêm: Phân tích tình hình thực hiện CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Bánh kẹo Hải Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình thực hiện CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty Bánh kẹo Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.