Đề tài: Kế toán NVL và CCDC tại Cty TNHH Tuấn tú


MỤC LỤC

Lời nói đầu . 1

Phần I: Khái quát đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty TNHH Tuấn Tú 2
I. Quá trình hình thành và đặc điểm chung của Công ty TNHH Tuấn Tú .2
1. Quá trình hình thành của Công ty . .2
2. Đặc điểm chung của Công ty . 2
II. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty TNHH Tuấn Tú .3
III. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tuấn Tú 6
1. Hoạt động sản xuất của Công ty 6
2. Hoạt động kinh doanh của Công ty .8

Phần II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú 9
I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú . 9
1. Chức năng và nhiệm vụ bộ máy kế toán .9
2. Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty 9
II. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú .11
1. Chính sách và chế độ kế toán chung áp dụng tại Công ty .11
2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 12
3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán .12
4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 14
5. Tổ chức vận dụng hệ thống Báo cáo tại Công ty .15

Phần III: Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Tú .18
1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .18
2. Việc vận dụng chế độ kế toán 18

Kết luận 20


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu và CCDC tại công ty TNHH Tuấn tú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu và CCDC tại công ty TNHH Tuấn tú sẽ giúp ích cho bạn.