Đề tài: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty thuốc lá Thăng Long


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP


1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm

1.1.3. Vai trò NVL trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

1.2. Phân loại & đánh giá nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu

1.2.2.Đánh giá nguyên vật liệu

1.3. Nhiệm vụ kế toán NVL, yêu cầu quản lý NVL

1.3.1. Nhiệm vụ

1.3.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

1.4. Phương pháp kế toán chi tiết

1.4.1. Chứng từ và sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu

1.4.2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu

1.5. Kế toán tổng hợp

1.5.1. Phương pháp kê khai thường xuyên

1.5.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY THUỐC LÁ THĂNG LONG

2.1.Một số điểm khái quát về Công ty thuốc lá Thăng Long

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty

2.1.3. Mô hình tổ chức quản lý của Công ty

2.1.4. Mô hình bộ máy kế toán của Công ty

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty

2.2. Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty

2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu và phân loại nguyên vật liệu

2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu

2.2.3. Hạch toán ban đầu, chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ

2.2.4. Kế toán chi tiết

2.2.5. Kế toán tổng hợp tình hình nhập xuất kho nguyên vật liệu

2.3. Một số ưu điểm và tồn tại trong phần hành kế toán của Công ty thuốc lá Thăng Long

2.3.1.Những ưu điểm

2.3.2. Những tồn tại


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty

3.2.Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới

3.3.Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác nguyên vật liệu của Công ty

3.3.1. Phát triển nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng Công nghệ tin học và các tiến bộ khoa học mới trên thế giới phục vụ cho sản xuất thuốc lá đạt hiệu quả cao

3.3.2. Phương pháp tính giá trị thực tế nguyên vật liệu xuất kho

33.3. Hoàn thiện chứng từ và quá trình luân chuyển chứng từ

3.3.4. Hệ thống kiểm soát nôi bộ,Kiểm soát sau với công việc hạch toán

3.4.Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của Công ty

3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ,các Bộ,Ngành có liên quan

4.2. Kiến nghị với Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty thuốc lá Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty thuốc lá Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.