Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG


1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

1.1.1 Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

1.1.2 Nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng được phân nhóm như sau

1.1.3 Nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng được mã hoá như sau

1.2 Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

1.3 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu


CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

2.1 Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

2.1.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho

2.1.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho

2.2 Kế toán chi tiết vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng

2.2.1 Thủ tục nhập nguyên vật liệu

2.2.2 Thủ tục xuất nguyên vật liệu

2.2.3 Các chứng từ nhập kho nguyên vật liệu

2.2.4 Các chứng từ xuất kho nguyên vật liệu

2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

2.3.1 Tài khoản sử dụng

2.3.2 Quy trình kế toán tổng hợp nhập vật liệu

2.3.3 Quy trình kế toán xuất vật liệu


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.2. Những tồn tại

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương sẽ giúp ích cho bạn.