Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNNH Hoàng Trà


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ


I/ Quá trình hình thành và phát triển

II/ Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty

1. Đặc điểm về sản phẩm

2. Đặc điểm về thị trường đầu ra

3. Đặc điểm về nguyên vật liệu

4. Các phương thức mua bán hàng của công ty

III/ Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Hoàng Trà

1. Ban giám đốc gồm có

2. Các phòng ban của công ty Hoàng Trà bao gồm

IV/ Kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian qua

V/ Thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Hoàng Trà

1. Tổ chức bộ máy kế toán

2. Nhiệm vụ của từng người trong bộ máy kế toán và mối quan hệ chuyên môn

3. Thực tế vận dụng hệ thống chế độ kế toán tại công ty

VI/ Tổ chức hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

I/ Giới thiệu về các phần hành kế toán sử dụng ở công ty TNHH Hoàng Trà

1. Kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng

2. Kế toán vật tư, hàng hoá, thành phẩm

3. Kế toán tiêu thụ

4. Kế toán tài sản cố định

5. Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm

6. Kế toán xác định kết quả và phân phối lợi nhuận

II/ Cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

1/ Chi phí sản xuất

2/ Giá thành sản phẩm

III. Phương pháp hạch toán phản ánh các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến phần hành của công ty

1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

1.1. Nội dung chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp bao gồm

1.2. Tài khoản sử dụng

1.3. Phương pháp hạch toán

2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp

2.1. Nội dung chi phí nhân công trực tiếp

2.2. Tài khoản hạch toán

2.3. Phương pháp hạch toán

3/ Kế toán chi phí sản xuất chung

3.1/ Nội dung chi phí sản xuất chung

3.2/ Tài khoản sử dụng

3.3/ Phương pháp hạch toán

3.4/ Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung

4/ Tổng hợp chi phí sản xuất

4.1/ Tài khoản sử dụng

4.2/ Phương pháp hạch toán

5/ Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

6/ Tổ chức tính giá thành từng loại xe


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CễNG TY TNHH HOÀNG TRÀ

I- Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Hoàng Trà

1/ Nhận xét chung

1.1/ Về tổ chức của công ty

1.2/ Về tổ chức bộ máy kế toán

1.3/ Về công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành

2/ Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

2.1/ Về khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2/ Về khoản mục chi phí nhân công trực tiếp

2.3/ Về đánh giá sản phẩm dở dang

II / sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh Hoàng Trà

III / Các yêu cầu nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

IV/ Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Hoàng Trà

V/ điều kiện thực hiện

1/ Về phía nhà nước

2/ Về phiá công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNNH Hoàng Trà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNNH Hoàng Trà sẽ giúp ích cho bạn.