Đề tài: Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoá Chất Thanh Bình


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÓA CHẤT THANH BÌNH


1.1. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

1.1.1. Danh mục hàng tiêu thụ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

1.1.2. Thị trường tiêu thụ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

1.1.3. Phương thức tiêu thụ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

1.2. Tổ chức quản lý hoạt động tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÓA CHẤT THANH BÌNH

2.1. Thực trạng kế toán tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.1.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ

2.1.3. Kê toán tổng hợp tiêu thụ

2.2. Thực trạng kế toán kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

2.2.2. Kế toán tổng hợp kết quả tiêu thụ


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÓA CHẤT THANH BÌNH

3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ và phương hướng hoàn thiện tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

3.1.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hóa chất Thanh Bình

3.2.1. Hoàn thiện hệ thống tài khoản sử dụng hạch toán kế toán tiêu thụ

3.2.3. Hoàn thiện về kế toán chi tiết kế toán tiêu thụ và xác đinh kết quả tiêu thụ

3.2.4. Hoàn thiện về kế toán tổng hợp kế toán tiêu thụ và xác đinh kết quả tiêu thụ

3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác đinh kết quả tiêu thụ

3.3.1. Về phía Nhà nước

3.3.2. Về phía công ty

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoá Chất Thanh Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoá Chất Thanh Bình sẽ giúp ích cho bạn.