Đề tài: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Vận tải hàng hoá Đường sắt


MỤC LỤC

​LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HOÁ ĐƯỜNG SẮT


1.1.Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại công ty

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản cố định hữu hình

1.1.2. Phân loại và đánh số tài sản cố định hữu hình

1.2. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của công ty

1.3. Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình trong công ty


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HOÁ ĐƯỜNG SẮT

2.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại công ty

2.1.1. Thủ tục, chứng từ

2.1.2. Quy trình ghi sổ

2.1.2.1. Kế toán chi tiết tăng tài sản cố định hữu hình

2.1.2.2. Kế toán chi tiết giảm tài sản cố định hữu hình

2.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình của công ty

2.3. Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình của công ty

2.4. Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình của Công tyCHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG HOÁ ĐƯỜNG SẮT


3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Nhược điểm

3.2. Phương hướng hoàn thiện

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Vận tải hàng hoá Đường sắt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Vận tải hàng hoá Đường sắt sẽ giúp ích cho bạn.