Thực trạng bộ máy kế toán Công tác kế toán ​


PHẦN 3

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY


Nhìn chung, bộ máy Kế toán-Tài chính của Công ty Tư vấn xây dựng điện I tương đối hoàn hảo. Cùng với sự lớn mạnh của Công ty thì bộ máy kế toán cũng không ngừng đổi mới góp phần hoàn thiện công tác quản lý Tài chính của Công ty. Qua quá trình phát triển Công ty tư vấn xây dựng điện I đã và đang tự khẳng định mình, chiếm một vị trí quan trọng trong nền Kinh tế quốc dân.

Mục lục

PHẦN 1:

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY


1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1. Quá trình hình thình và phát triển

1.2. Chức năng và vụ của công ty nhiệm

1.2.1.Chức năng

1.2.2.Nhiệm vụ

2. Đặc đIểm hành động sản xuất kinh doanh và Quy trình sản phẩm:

2.1. Đặc đIểm hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2. Quy trinh sản xuất sản phẩm

***Sơ đồ quá trình sản xuất sản phẩm công ty (1)

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và bộ máy của công ty

3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất

3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

a- Ban giám đốc

b- Các phòng ban chức năng

*** Sơ đồ bộ máy quản lý và hoạt động của Công ty

PHẦN:2

THỰC TRẠNG BỘ MÀY KẾ TOÁN;CÔNG TÁC KẾ TOÁN


1. Đặc điểm của công tác tổ chức kế toán

***Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng Tài chính- Kế toán (3)

2. Bộ máy Kế toán của Công ty

3. Hệ thống sổ kế toán Công ty sử dụng

***Sơ đồ trình tự ghi sổ Kế toán của Công ty theo hình thức Nhật Ký Chung (4)

4. Niên độ Kế toán và Kỳ Kế toàn Công ty áp dụng

4.1. Niên độ Kế toán

4.2. Kỳ Kế toán

PHẦN: 3

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
Xem Thêm: Thực trạng bộ máy kế toán Công tác kế toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng bộ máy kế toán Công tác kế toán sẽ giúp ích cho bạn.