Đề tài: Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.


MỤC LỤC 1
LỜI NÓI ĐẦU 2


PHẦN I. Tổng quan chung về Kế toán TSCĐ. 3
1. Khái niệm, đặc điểm của Tài sản cố định. 3
2. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ. 3
3. Các cách phân loại TSCĐ chủ yếu. 4
4. Nguyên tắc đánh giá TSCĐ. 5
5. Chứng từ kế toán TSCĐ. 6

PHẦN II. Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp . 10
I. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ. 10
1. Tài khoản kế toỏn sử dụng. 10
2. Kết cấu TK 211. 10
3. Hạch toỏn tăng TSCĐ. 11
4. Hạch toỏn giảm TSCĐ. 13
II. Kế toán khấu hao TSCĐ. 17
III. Kế toán sửa chữa TSCĐ. 18

Phần III. So sánh các chuẩn mực Kế toán về TSCĐ. 21
I. So sỏnh với kế toỏn Mỹ 21
1. Về xõy dựng và sử dụng hệ thống TK Kế toỏn 21
2. Định nghĩa và tiờu chuẩn ghi nhận TSCĐ. 21
3. Xỏc định nguyờn giỏ TSCĐ. 21
4. Khấu hao TSCĐ. 22
5. Phõn loại sửa chữa TSCĐ. 22
6. Trao đổi TSCĐ. 22
II. So sỏnh chuẩn mực Kế toỏn Việt Nam với chuẩn mực Kế toỏn Quốc tế. 23
1. Định nghĩa và tiờu chuẩn ghi nhận TSCĐ. 23
2. Đánh giỏ lại TSCĐ. 23
3. Thuờ TSCĐ. 24
III. So sỏnh chuẩn mực Kế toỏn Việt Nam với chế độ Kế toỏn hiện hành 24
1. Khấu hao TSCĐ. 24
2. Xỏc định thời gian sử dụng TSCĐ vụ hỡnh. 25
3. Xỏc định thời gian tớnh khấu hao của TSCĐ thuờ tài chớnh 25

Phần IV. Một số ý kiến đề xuất. 27

Kết luận 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31Xem Thêm: Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp. sẽ giúp ích cho bạn.