ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘIMỤC LỤCNỘI DUNG VÀ KẾ CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ GỒM

* Lời nói đầu.

* Phần I: Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh của Công ty Bách hoá Hà Nội.

* Phần II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Bách hoá Hà Nội.

* Phần III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Bách Hoá Hà Nội

* Kết luận.

Phần I: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI

1. Đặc điểm chung của công ty Bách hoá Hà Nội.

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại công ty

1 3 Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty

1.3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán đang áp dụng tại công ty.

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán.

1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán .

1.5 Hình thức kế toán đang áp dụng tại công ty.

1.6 Công tác lập báo cáo tài chính của Công ty

Phần II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI

1. Kế toán giá vốn hàng bán

1.1 Phương pháp tính giá vốn hàng tiêu thụ

1 2 Chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ:

1.3 Kế toán chi tiết hàng hoá ở công ty Bách Hoá Hà Nội

2 Kế toán doanh thu hàng bán tại công ty Bách Hoá Hà Nội.

2.1 Chứng từ sử dụng

2.2 Tài khoản sử dụng:

3.Tổ chức công tác kế toán bán hàng

3.1 Các phương thức tiêu thụ hàng hoá tại công ty.

3.2 Phương pháp hạch toán

3.2.1 Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp bán trực tiếp tại kho

3.2.2 Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán buôn

3.2.3 Hạch toán tiêu thụ theo phương thúc bán lẻ hàng hoá.

4. Kế toán các khoản thanh toán với khách hàng

5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Bách Hoá Hà Nội

5.1 Chi phí bán hàng:

5.2. Chi phí quản lý Doanh nghiệp

6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Phần IV: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY BÁCH HÓA HÀ NỘI


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bách hoá hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty bách hoá hà nội sẽ giúp ích cho bạn.