Đề tài: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8/3


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHÚC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


I. VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DN SẢN XUẤT

1. Đặc điểm và vai trò của NVL trong DN sản xuất

2. Yêu cầu quản lý

3. Nhiệm vụ kế toán NVL

II. PHÂN LOẠI NVL VÀ ĐÁNH GÍA NVL

1.Phân loại NVL

2.Đánh giá NVL

III. HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL

1. Chứng từ ban đầu

2. Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL

IV.PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NVL

1.Kế toán NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên

2. Kế toán NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ


PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY DỆT 8/3

I. ĐẶC ĐIỂM ,TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

4. Tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY

1. Công tác quản lý NVL tại công ty

2. Chế độ kế toán NVL ở công ty

2.1.Chứng từ kế toán nhập kho NVL

2.2. Chứng từ kế toán xuất kho NVL

2.3.Phương pháp hạch toán chi tiết NVL

3.Kế toán tổng hợp NVL tại công ty

3.1.Phương pháp kế toán tổng hợp áp dụng tại công ty

3.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nhập vật liệu

3.3. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất vật liệu

4.Công tác kiểm kê NVL tại công ty


PHẦN III: MỘT SỐ GIẢ PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY

1. Nhận xét về công tác kế toán NVL tại công ty

2. Những kiến nghị góp phần hoàn thiện công tac quản lý và hạch toán NVL ở công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8/3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8/3 sẽ giúp ích cho bạn.