Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG


I/ Đặc điểm chung của doanh nghiệp

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

3. Công tác tổ chức quản lí, tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp

3.1 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của bộ phận kế toán

3.2 Tổ chức bộ máy kế toán

3.3 Hình thức kế toán đơn vị đang áp dụng

4. Tổ chức sản xuất . Quy trình sản xuất kinh doanh chính của công ty

II/ Các phần hành kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

1. Phần hành nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền

1.1 Các chứng từ, sổ sách tài khoản sử dụng tron kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

1.2 Kế toán bằng tiền mặt

1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng

2. Phần hành nghiệp vụ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ

2.1 Các chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng trong kế toán NVL, CCDC tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

2.2 Kế toán quá trình nhập vật liệu, công cụ dụng cụ

2.3 Kế toán quá trình xuất vật liệu, công cụ dụng cụ

3. Phần hành nghiệp vụ kế toán Tài sản cố định

3.1 Các chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng trong kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

3.2 Trình tự ghi sổ kế toán TSC

4. Phần hành nghiệp vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

4.1 Các chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

4.2 Trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty Cổ phần xây dựng CTGT 228

5. Phần hành nghiệp vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

6.Phần hành nghiệp vụ Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả bán hàng

6.2 Quá trình tập hợp và ghi sổ chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp

6.3 Trình tự kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

6.4 Quá trình tập hợp và ghi sổ kết quả hoạt động kinh doanh.


CHƯƠNG II. CHUYÊN ĐỀ TỰ CHỌN

I. Lý do chọn chuyên đề

II- Những thuận lợi, khó khăn của Công ty đã ảnh hưởng đến công tác kế toán theo chuyên đề

III- Nội dung công tác kế toán theo chuyên đề

1. Đặc điểm về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

2. Nội dunghạch toán chi phí sản xuất va tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

2.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung

2.5 Đánh giá sản phẩm dở dang và giá thành trong xây lắp

3. Nhận xét khái quát về thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

3.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ

3.2.Về công tác hạch hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

3.3. Về hệ thống sổ sách

4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228

4.1. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm

4.2. Về công tác luân chuyển chứng từ

4.3 Về sổ sách kế toán


CHƯƠNG III: KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 2 sẽ giúp ích cho bạn.