Đề tài: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Dệt 8-3


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU


PHẦN I - LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

I-/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1-/ Đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất

2-/ Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

II-/ PHÂN LOẠI VÀ TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU

1-/ Phân loại nguyên vật liệu

2-/ Phương pháp tính giá thành nguyên vật liệu

III-/ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU

1-/ Tổ chức chứng từ

2-/ Hạch toán chi tiết sự biến động của vật liệu

3-/ Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu

IV-/ SO SÁNH HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỚI HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG KẾ TOÁN VIỆT NAM

V-/ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG

1-/ Phân tích tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

2-/ Phân tích sử dụng vốn lưu độngPHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY DỆT 8/3


I-/ MỘT SỐ HÌNH ẢNH SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY DỆT 8/3

1-/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2-/ Vai trò, nhiệm vụ của Công ty Dệt 8/3

3-/ Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty Dệt 8/3

4-/ Kết quả sản xuất một số năm gần đây của Công ty Dệt 8/3

5-/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán và sổ kế toán của Công ty Dệt 8/3

II-/ THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8/3

1-/ Đặc điểm vật liệu tại Công ty Dệt 8/3

2-/ Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8/3

3-/ Công tác tính giá nguyên vật liệu

4-/ Các chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ

III-/ HẠCH TOÁN CHI TIẾT QUÁ TRÌNH NHẬP, XUẤT KHO VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8/3

IV-/ HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8/3

1-/ Tài khoản sử dụng

2-/ Hạch toán tổng hợp quá trình nhập vật liệu

3-/ Hạch toán tổng hợp quá trình xuất vật liệu

4-/ Tổ chức ghi sổ tổng hợp quá trình nhập, xuất vật liệu

V-/ CÔNG TÁC KIỂM KÊ VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8/3

VI-/ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỆT 8/3

1-/ Hệ số quay kho vật tư

2-/ Hệ số sản xuất của vốn lưu động

3-/ Tốc độ chu chuyển của vốn lưu động


PHẦN III - HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 8/3

I-/ MỘT SỐ NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TY DỆT 8/3

II-/ NHỮNG Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT 8/3

1-/ Về công tác tính giá vật liệu xuất kho

2-/ Về cách luân chuyển chứng từ

3-/ Về hạch toán chi tiết vật liệu

4-/ Sổ chi tiết số 2 nên lập cho từng nhà cung cấp

5-/ Về mẫu sổ Nhật ký - Chứng từ số 5

6-/ Về công tác hạch toán tổng hợp vật liệu

7-/ Hoàn thiện công tác phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu, vốn lưu động và công tác phân tích kinh tế nói chung tại công ty

III-/ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY DỆT 8/3

1-/ Đối với khâu dự trữ

2-/ Đối với khâu sản xuất

3-/ Đối với khâu lưu thông

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty D
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty D sẽ giúp ích cho bạn.