Đề tài: Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp in thuộc Nhà xuất bản Lao động - Xã hội


MỤC LỤC​

Lời nói đầu

Chương I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ


I. Khái niệm đặc điểm và vai trò của nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh

1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Vai trò của nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ trong sản xuất kinh doanh

1.3.1. Phân loại nguyên liệu, vật liệu, và công cụ, dụng cụ

1.3.2. Đánh giá nguyên liêu, vật liệu và công cụ, dụng cụ

1.3.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ

2. Thủ tục quản lý nhập xuất kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan

2.1 Các chứng từ có liên quan sử dụng

2.2. Thủ tục nhập kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ

2.3. Thủ tục xuất kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ

3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ

3.1. Phương pháp ghi thẻ song song

3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

3.3. Phương pháp sổ số dư

4. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ

5. Tài khoản kế toán sử dụng

6. Kế toán tổng hợp theo phương pháp kiểm kê định kỳ


Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, tại xí nghiệp in thuộc nhà xuất bản lao động xã hội

I. Quá trình phát triển của xí nghiệp

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD của xí nghiệp

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp

4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp

5. Hệ thống chứng từ kế toán

6. Hệ thống tài khoản kế toán

7. Hệ thống sổ kế toán

8. Hệ thống báo cáo tài chính

II. Thực trạng kế toán NVL Xí nghiệp in thuộc NXB- Lao động xã hội

1. Đặc điểm, phân loại và quản lý NVL tại xí nghiệp

2. Tính giá NVL tại xí nghiệp

3. Chứng từ và kế toán chi tiết NVL tại xí nghiệp

3.1. Nghiệp vụ nhập kho NVL

3.3. Hạch toán chi tiết NVL tại xí nghiệp

4. Kế toán tổng hợp tại xí nghiệp

4.1 Kế toán nghiệp vụ nhập kho NVL

4.2. Kế toán nghiệp xuất kho NVL

4.3. Kế toán kết quả kiểm kê NVL


Chương III: Nhận xét – kiến nghị - công tác kế toán nguyên vật liệu – công cụ – dụng cụ

I. Đánh giá NVL tại xí nghiệp in thuộc NXB lao động- xã hội

II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nvl tại xí ngiệp thuộc nxb lao động, xã hội

Kết luận


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp in thuộc Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp in thuộc Nhà xuất bản Lao động - Xã hội sẽ giúp ích cho bạn.