Đề tài: Công tác kế toán của Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ


MỤC LỤC​

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ


I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY ĐTXD VÀ PTKT HẠ TẦNG SƠN VŨ

1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty

2. Chức năng nhiệm vụ hiện nay của Công ty

3. Nhiệm vụ của công ty

4. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

II. TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC ÁP DỤNG


PHẦN II: TÌNH HÌNH CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT HẠ TẦNG SƠN VŨ

1. SỐ DƯ ĐẦU KỲ

2. SỔ CHI TIẾT MỘT SỐ TK

3. PHẢN ÁNH VÀO SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN


PHẦN III: CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN

CHƯƠNG I: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

I - HẠCH TOÁN TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. Đặc điểm của Công ty

2. Phân loại tài sản cố định của Công ty

II - HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA

1. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định của Công ty

CHƯƠNG II: KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

CHƯƠNG III: KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất của Xí nghiệp gồm

2. Quá trình tập hợp chi phí sản xuất

3. Các loại chi phí sản xuất gồm 4 loại

4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm, các sổ sách kế toán chi phí và các biểu tính giá thành sản phẩm

CHƯƠNG V: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

1. Kế toán tiền mặt tại quỹ, tại bộ phận kế toán trong kỳ khi phát sinh các khoản thu chi tiền kế toán lập phiếu thu, phiếu chi vào sổ theo dõi tiền mặt

2. Kế toán tiền gửi ngân hàng

CHƯƠNG VI: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

1. Kế toán thanh toán với người bán

2. Thanh toán với Nhà nước

3. Thanh toán tiền tạm ứng

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ BẤT THƯỜNG

1. Kế toán các nghiệp vụ thu nhập và hoạt động tài chính

2. Kế toán thu nhập và chi phí hoạt động khác

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ CHI TIẾT NGUỒN VỐN

CHƯƠNG IX: THỰC TẬP CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN

1. Phương pháp và trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh (chi tiết và tổng hợp)

2. Phương pháp tính toán và phân phối lãi, lỗ cuối quý, cuối năm trích dự phòng và hoàn nhập dự phòng.

3. Phương pháp khoá sổ kế toán và lập bảng cân đối phát sinh, cân đối thử, cân đối nháp

CHƯƠNG X: CÁC LOẠI BÁO CÁO KẾ TOÁN


PHẦN IV: CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ


Xem Thêm: Công tác kế toán của Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán của Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ sẽ giúp ích cho bạn.