Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Pha Lê C&C


MỤC LỤC​

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 6


1.1 Ý nghĩa và sự cần thiết của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương mại 6

1.1.1 Đặc điểm, vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 6

1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 7

1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 9

1.2.1 Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng. 9

1.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 11

1.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng. 11

1.2.2.1.1 Doanh thu bán hàng và điều kiện ghi nhận doanh thu. 11

1.2.2.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng theo từng phương thức bán hàng. 12

1.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng. 18

1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán. 19

1.2.3.1 Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất kho. 19

1.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 23

1.2.4.1 Kế toán chi phí bán hàng. 23

1.2.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 24

1.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 26

1.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 26

1.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 277

1.4 Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán máy. 288


CHƯƠNG 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHA LÊ C&C HN 31

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty. 31

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 31

2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. 32

2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 32

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 37

2.1.2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 37

2.1.2.2.2 Một số chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. 40

2.1.2.2.3 Hình thức kế toán sử dụng. 41

2.1.2.2.4 Hệ thống báo cáo tài chính. 46

2.2 Tổ chức thực công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH PHA LÊ C&C HN 46

2.2.1 Đặc điểm hàng hóa tại công ty. 46

2.2.2 Phương thức bán hàng. 46

2.2.3 Kế toán bán hàng vá xác định kết quả bán hàng tại công ty trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toán. 47

2.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 47

2.2.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng. 47

2.2.3.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 61

2.2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán. 61

2.2.2.4.1 Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho. 61

2.2.2.4.2 Kế toán giá vốn hàng bán. 62

2.2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. 66

2.2.2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng. 66

2.2.2.5.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 71

2.2.2.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 73

2.2.2.7 Kế toán xác định kết quả bán hàng. 74


CHƯƠNG 3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHA LÊ C&C HN 83

3.1 Những đánh giá và nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty. 83

3.1.1 Những ưu điểm 84

3.1.1.1 Về tổ chức công tác kế toán của Công ty. 84

3.1.1.2 Về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 85

3.1.2 Một số điểm còn hạn chế. 86

3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty. 87

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 88

3.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH PHA LÊ C&C HN 88


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Pha Lê C&C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Pha Lê C&C sẽ giúp ích cho bạn.