Đề tài: Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đông Á


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐƠN VỊ KINH DOANH XÂY DỰNG CƠ BẢN


I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của ngành xây dựng cơ bản tác động đến công tác hạch toán kế toán

1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp

2. Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp

3. Đặc điểm công tác kế toán trong đơn vị kinh doanh xây lắp

II. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây lắp cơ bản

1. Chi phí sản xuất trong đơn vị kinh doanh sản xuất cơ bản

2. Giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây lắp XDCB

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây lắp xây dựng cơ bản

4. Vai trò và nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây lắp xây dựng cơ bản

III. Hạch toán chi phí sản xuất trong đơn vị kinh doanh xây dựng cơ bản

1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất

3. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất

IV. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm dở dang

2. Tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành trong doanh nghiệp

3. Tổng chi phí sản xuất để tính giá thành cho sản phẩm hoàn thành (theo phương pháp thống kê thường xuyên)

4. Tổ chức hệ thống chi tiết, tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY ĐÔNG Á

I. Khái quát chung về công ty Đông Á

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Đông Á

3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác hạch toán tại Công ty Đông Á

II. Thực tế tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đông á

1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty

2. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty

3.Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

4. Tính giá thành sản phẩm


PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ĐÔNG Á

I. Nhận xét, đánh giá tình hình tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty đông á

1. Những ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Đông Á

2. Những nhược điểm trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty

II. Những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đông Á

1. Đối với chi phí vật tư

2. Đối với chi phí nhân công (công nhân sản xuất tạp vụ, công nhân lái máy ) công tác hạch toán cần thêm một số công việc sau

3. Đối tượng chi phí sản xuất chung

4. Đối với việc lập bảng tổng hợp chi phí cuối kỳ kế toán

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đông Á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đông Á sẽ giúp ích cho bạn.