Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở xí nhiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT


1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất

1.1.1. Khái niệm về nguyên vật liệu

1.1.2. Đặc điểm NVL xây trong doanh nghiệp sản xuất

1.1.3. Vị trí và vai trò của NVL trong quá trình sản xuất

1.1.4. Vai trò của kế toán đối với việc quản lý và sử dụng NVL trong doanh nghiệp sản xuất

1.1.5. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán NVL

1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu

1.2. Phân loại và đánh giá NVL

1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu

1.2.2. Đánh giá NVL

1.2.2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu

1.2.2.2. Đánh giá NVL theo thực tế

1.2.2.1.1. Xác định trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho

1.2.2.1.2. Xác định giá trị vốn thực tế nguyên vật liệu xuất kho

1.3. Kế toán chi tiết NVL

1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng

1.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết NVL

1.3.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song

1.3.2.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển

1.4. Kế toán tổng hợp NVL

1.4.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.4.1.1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên

1.4.1.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX

1.4.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK

1.4.2.1. Đặc điểm phương pháp KKĐK

1.4.2.2. Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ chủ yếu

1.5. Sổ kế toán áp dụng


PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

2.1.Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp

2.1.3.1. Bộ máy kế toán

2.1.3.2. Chế độ kế toán áp dụng trong xí nghiệp

2.1.4. Đặc điểm sản phẩm và quy trình sản xuất của xí nghiệp

2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn:

2.1.5.1. Thuận lợi

2.1.5.2. Khó khăn

2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán NVL tại xí nghiệp

2.2.1. Đặc điểm NVL tại xí nghiệp

2.2.2. Phân loại NVL ở xí nghiệp

2.2.3. Đánh giá NVL ở xí nghiệp

2.2.3.1. Tính giá thực tế nhập kho NVL

2.2.3.2. Tính giá thực tế xuất kho của NVL:

2.2.4. Thủ tục nhập, xuất vật liệu

2.2.4.1. Thủ tục nhập kho vật liệu

2.2.4.2. Thủ tục xuất kho

2.2.5. Kế toán chi tiết vật liệu tại xí nghiệp

2.2.6. Kế toán tổng hợp NVL ở xí nghiệp

2.2.6.1. Kế toán tổng hợp nhật vật liệu

2.2.6.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu


PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

3.1. Đánh giá công tác vật liệu tại xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng

3.2. Về phương pháp ghi chép chi phí NVL.

3.3. Về việc phân loại VL

3.4. Về quá trình quản lý nguyên vật liệu tại xí nghiệp

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở xí nhiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thuộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở xí nhiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thuộ sẽ giúp ích cho bạn.