Đề tài: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty cổ phần xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ 189 - Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 189 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG HỒNG


1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển của Công ty

1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty

1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty

1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý của Công ty

1.5 Tổ chức công tác kế toán ở Công ty


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY

2.1 Đặc điểm của TSCĐ và công tác quản lý TSCĐ tại Công ty

2.1.1 Đặc điểm TSCĐ của Công ty

2.1.2 Công tác quản lý TSCĐ ở Công ty

2.2 Phân loại và đánh giá TSCĐ tại Công ty

2.2.1 Phân loại TSCĐ tại Công ty

2.2.2 Đánh giá TSCĐ

2.3 Tổ chức công tác kế toán chi tiết TSCĐ ở Công ty

Công tác hạch toán kế toán chi tiết TSCĐ ở công ty được thực hiện ở phòng Tài chính kế toán của Công ty

2.3.1 Đánh số TSCĐ

2.3.2 Kế toán chi tiết ở phòng kế toán Công ty

2.4. Kế toán tổng hợp TSCĐ ở Công ty


CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 189

3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán TSCĐ ở Công ty CP xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ 189

3.1.1 Những thành tích đã đạt được trong công tác kế toán TSCĐ ở Công ty CP xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ 189

3.1.1.1 Về công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ

3.1.1.2 Về công tác hạch toán TSCĐ

3.1.1.3 Về việc phân loại TSCĐ

3.1.1.4 Về công tác kế toán chi tiết TSCĐ

3.1.1.5 Về công tác kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ

3.1.1.6 Về công tác kế toán khấu hao TSCĐ

3.1.2 Một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán TSCĐ ở Công ty

3.1.2.1 Về việc phân loại TSCĐ

3.1.2.2 Về công tác khấu hao TSCĐ

3.1.2.3 Về công tác hạch toán TSCĐ

3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty CP xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ 189

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty cổ phần xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty cổ phần xây dựng giao thông thương mại và dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.