Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 5 - Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP


1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp XDCB

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu

1.1.2. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu

1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu

1.1.5. Những nội dung chủ yếu về hạch toán nguyên vật liệu

1.2. Phân loại và đánh giá vật liệu

1.2.1. Phân loại vật liệu

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu

1.3. Kế toán chi tiết vật liệu

1.3.1. Chứng từ kế toán

1.3.2. Các phương pháp kế toán vật liệu

1.3.2.1. Phương pháp ghi thẻ song song

1.3.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển

1.4. Kế toán tổng hợp vật liệu

1.4.1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.4.2. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1.4.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

1.5. Hình thức sổ kế toán


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 5 - HÀ NỘI

2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ty

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất quản lý của công ty

2.1.4. Tổ chức công tác kế toán ở công ty

2.2. Tình hình thực tế kế toán vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội

2.2.1. Đặc điểm và phân loại vật liệu

2.2.1.1. Đặc điểm của vật liệu

2.2.1.2 Phân loại vật liệu

2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu

2.2.3. Tổ chức thu mua vât liệu

2.3. Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội. 41

2.3.1. Thủ tục nhập kho

2.3.2.Thủ tục xuất kho

2.3.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu

2.3.4. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIÊN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 5 - HÀ NỘI

3.1. Những thành tích đạt được và một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Một số hạn chế

3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Xây dựng số 5 - Hà Nội

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 5 - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng số 5 - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.