Đề tài: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội


MỤC LỤC​

Mở đầu

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


1.1. Đặc điểm và nhiệm vụ của công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1.1.1. Đặc điểm của công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1.1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại trong điều kiện hiện nay

1.1.1.2. Khái niệm về bán hàng và kết quả bán hàng

1.1.1.3. Vai trò của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1.2. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại

1.2.1. Các phương thức bán hàng

1.2.1.1. Phương thức bán buôn hàng hoá

1.2.1.2. Phương thức bán lẻ hàng hoá

1.2.2. Các phương thức thanh toán

1.2.2.1. Phương thức thanh toán trực tiếp

1.2.2.2. Phương thức thanh toán chậm trả

1.2.3. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán

1.2.3.1. Tính theo giá thực tế

1.2.3.2. Tính theo giá hạch toán

1.2.4. Doanh thu bán hàng

1.2.5. Các khoản giảm trừ doanh thu

1.2.6. Chi phí bán hàng

1.2.7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại

1.3.1. Chứng từ sử dụng

1.3.2. Tài khoản sử dụng

1.4. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả bán hàng

1.4.1. Hình thức Nhật ký - Sổ Cái

1.4.2. Hình thức Chứng từ ghi sổ

1.4.3. Hình thức Nhật ký chung

1.4.4. Hình thức Nhật ký - Chứng từ


CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI.

2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần kim khí hà nội

2.1.1. Đặc điểm và sự phát triển của công ty

2.1.1.1 Đặc điểm

2.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

2.1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

2.2 Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán và sổ kế toán tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán

2.2.2. Phòng tài chính kế toán của Công ty cổ phần kim khí Hà Nội

2.2.3. Tổ chức sổ kế toán tại công ty

2.3 Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội

2.3.1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng của Công ty CP Kim khí Hà Nội

2.3.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng của Công ty CP Kim khí Hà Nội

2.3.2.1. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng trực tiếp

2.3.2.2. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo phương thức gửi hàng

2.3.2.3. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng nội bộ

2.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.3.3.1. Giảm giá hàng bán

2.3.3.2. Doanh thu hàng bán bị trả lại

2.3.4. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.4.1. Kế toán chi phí bán hàng

2.3.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI

3.1 - Nhận xét, đánh giá về tổ chức quá trình bán hàng và kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội

3.1.1. Ưu điểm

3.1.2. Một số hạn chế

3.2 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần kim khí Hà Nội

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện

3.2.2. Phương hướng hoàn thiện

3.2.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội

3.2.3.1. Về hạch toán chiết khấu thanh toán , chiết khấu thương mại

3.2.3.2. Về hạch toán doanh thu bán hàng

3.2.4. Mở rộng phương thức bán hàng

3.2.5. Mở rộng thị trường tiêu thụ

3.2.6. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.