Đề tài: Chế độ tài chính và kế toán thu nhập và phân phối thu nhập hiện hành trong các Doanh nghiệp ở VN


MỤC LỤC

Lời mở đầu.

Phần thứ nhất:

Cơ sở lý luận về thu nhập và phân phối thu nhập .
I. Khái niệm, đặc điểm, nội dung, nhiệm vụ hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh.:
1. Khái niệm.
2. Đặc điểm hạch toán KQKD và phân phối KQKD.
3. Nhiệm vụ hạch toán KQKD và phân phối KQKD.
II. Xác định thu nhập của doanh nghiệp :
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính.
2. Kết quả hoạt động tài chính .
3. Kết quả hoạt động bất thường.
III.Các quy định phân phối thu nhập hiện hành:
1. Doanh nghiệp nhà nước.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn.
3. Công ty cổ phần.

Phần thứ hai:
Hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập .
I. Tài khoản sử dụng:
II.Phương pháp hạch toán thu nhập :
1. Hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Hoạt động tài chính
3. Hoạt động bất thường
III. Hạch toán phân phối thu nhập
1. Tài khoản
2. Phương pháp hạch toán

Phần thứ ba:
Các nhận xét và kiến nghị .

I Các nhận xét:
II Kiến nghị:


Kết luận.
Tài liệu tham khảo.LỜI MỞ ĐẦU

Trong cơ chế thị trường hiện nay, mọi doanh nghiệp đều phải luôn tự đặt cho mình các câu hỏi và phải tự trả lời được là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và bán cho ai, có như vậy thì mới có thể tồn tại được trong cơ chế thị trường ngày càng cạnh tranh khắc nghiệt. Bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh nào đều phấn đấu mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Để thu được lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp cần sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Việc doanh nghiệp tổ chức công tác kế toán hợp lý để cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ cho quản lý sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Việc phân phối lợi nhuận công bằng, hợp lí sẽ là đòn bẩy khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra nhiều lợi nhuận, góp phần đóng góp cho Ngân sách nhà nước . Bên cạnh đó, vấn đề về hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp nếu được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện phân phối công bằng, hợp lí theo đúng chế độ .

Do vậy, Tôi chọn đề tài: Bàn về chế độ tài chính và kế toán thu nhập và phân phối thu nhập hiện hành trong các doanh nghiệp ở việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.

Mục đích nghiên cứu: Nhằm tìm hiểu chế độ, công tác kế toán hiện hành về thu nhập và phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp . Góp phần hệ thống hoá phương thức hạch toán về các nghiệp vụ có liên quan.
Kết cấu của đề tài:

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NHẬP VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP.
PHẦN II: HẠCH TOÁN THU NHẬP VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
PHẦN III: CÁC NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ .Xem Thêm: Chế độ tài chính và kế toán thu nhập và phân phối thu nhập hiện hành trong các Doanh nghiệp ở Việt N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chế độ tài chính và kế toán thu nhập và phân phối thu nhập hiện hành trong các Doanh nghiệp ở Việt N sẽ giúp ích cho bạn.