Đề tài: Tổ chức công tác Hạch toán kế toán NVL, CCDC tại Cty TNHH Seiyo VNMỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. Sự cần thiết của chuyên đề 1

2. Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu của chuyên đề .2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của chuyên đề .2

4. Phương pháp nghiên cứu chuyên đề 3

5. Bố cục của chuyên đề . .3CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ. 4

I. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 4

1. Khái niệm .4

2. Chức năng 4

3. Nhiệm vụ 4

4. Vai trò . .5

5. Yêu cầu . .6

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 7

1. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 7

1.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 7

1.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ . 8

2. Các hình thức kế toán doanh nghiệp sản xuất sử dụng .9

3. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 18

3.1. Tổ chức công tác ghi chép ban đầu (hệ thống chứng từ) .18

3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và phương pháp ghi chép 25

3.3. Kế toán một số trường hợp khác về NVL, CCDC .34

3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán 39CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM 42

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM 42

1. Vị trí, đặc điểm của công ty 42

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính , thực hiện NSNN 42

3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 44

4. Đặc điểm tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 46

II. TỔ CHỨC VẬN DỤNG HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM 49

1. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán .49

2. Tổ chức bộ máy kế toán 53

III. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM 55

1. Trình tự hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 55

1.1. Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý NVL, CCDC .55

1.2. Các chứng từ sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ .62

1.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ .63

1.4. Kế toán tổng hợp .68

1.5. Trích dẫn một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 01 năm 2008 tại công ty TNHH Seiyo Việt Nam 68CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM 94

I. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC 94

1. Ưu điểm 94

2. Nhược điểm 95

II. MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY TNHH SEIYO VIỆT NAM 95KẾT LUẬN 97

TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
MỤC LỤCXem Thêm: Tổ chức công tác Hạch toán kế toán NVL, CCDC tại công ty TNHH Seiyo Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác Hạch toán kế toán NVL, CCDC tại công ty TNHH Seiyo Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.