Đề tài: Bàn về CPSX trong kế toán tài chính các Doanh nghiệp sản xuất

MỤC LỤC

Lời nói đầu.


Phần I : Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất.

I. Sự tất yếu khách quan của sự hình thành CPSX .
1. Tính tất yếu khách quan của sự hình thành CPSX .
2. CPSX trong phạm vi nghiên cứu của một số môn khoa học.

II. Chi phí sản xuất trong kế toán tài chính .
1. Khái niệm chi phí SX - KD.
2. Phân loại chi phí SX - KD.
3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí SX - KD.
4. Trình tự hạch toán chi phí SX - KD.
5. Kế toán chi phí sản xuất.
6. Kế toán chi phí SX ở một số nước trên thế giới.

Phần II : Thực trạng công tác kế toán CPSX và một số ý kiến đề xuất.

I. Nhận xét chung về chế độ kế toán CP hiện hành.
1. Những mặt tích cực.
2. Những mặt còn tồn tại.

II. Một số ý kiến đề xuất đối với công tác KTCPSX .

Kết luận.

Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Bàn về CPSX trong kế toán tài chính các Doanh nghiệp sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về CPSX trong kế toán tài chính các Doanh nghiệp sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.