Đề tài: Đặc điểm hệ thống kế toán tại Cty TNHH kỹ nghệ VINAFUJI


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 3
1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển : 3
1.2. đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của : 3
1.3. đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty : 3

PHẦN 2 : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 3
2.1.đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 3
2.2.đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty : 3
2.2.1. chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng tại cụng ty: 3
2.2.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toỏn : 3
2.2.3. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toỏn : 3
2.2.4. tổ chức vận dụng hỡnh thức kế toỏn : 3
2.2.5. tổ chức vận dụng bỏo cỏo kế toỏn : 3
2.3.đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu : 3
2.3.1.Kế toỏn tiền ( tiền mặt,tiền gửi ngõn hàng ) 3
2.3.2. Kế toỏn cụng nợ 3
2.3.3.Kế toán tiền lương 3
2.3.4. Kế toỏn doanh thu 3
2.3.5. Kế toán chi phí và xác định kết quả 3

PHẦN 3: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI VINAFUJI 3

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 3


Xem Thêm: Đặc điểm hệ thống kế toán tại công ty TNHH kỹ nghệ VINAFUJI
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm hệ thống kế toán tại công ty TNHH kỹ nghệ VINAFUJI sẽ giúp ích cho bạn.