Đề tài: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản xuất của sản phẩm sản xuất


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài cần nghiên cứu 1
2. Mục đích nghiên cứu đề tài 1
3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 2
4.Nội dung của đề tài gồm 2 chương 2

CHƯƠNG I:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

3
I .Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm 3
1.1. ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. 3
1.2Vai trò của kế toán tính giá thành sản phẩm 3
1.3 Nhiệm vụ của kế toán tính giá thành sản phẩm. 3
II GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 4
2.1. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm. 4
2.2. Phân loại giá thành. 4
2.2.1. Phân loại theo thời điểm tính giá và nguồn số liệu để tính giá thành. 5
2.2.2.Phân theo phạm vi phát sinh chi phí 5
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 5
3.1. Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm. 5
3.2. Xác định phương pháp tính giá thành sản phẩm 6
3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 7
3.3.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn. 8
3.3.2. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng. 8
3.3.3. Doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất- kinh doanh phụ. 9
3.3.4. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức. 10
3.3.5 . Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục 10
3.3.5.1. Tính giá thành phân bước theo phương án hạch toán có bán thành phẩm. 10
3.3.5.2. Tính giá thành phân bước theo phương án không có bán thành phẩm. 11
4.Các phương pháp đánh giá lại sản phẩm dở dang. 13
4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 13
4.2. Đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 13
4.3. Phương pháp tính giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 14
5. Kế toán tính giá thành 14
5.1. Tài khoản sử dụng 14
5.2. Sơ đồ tài khoản kế toán 15
6. Lập bảng tính giá thành sản xuất của sản phẩm 16

CHƯƠNG II: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 19
I. Đánh giá thực trạng vận dụng các phương pháp tính giá thành hiện nay trong doanh nghiệp sản xuất 19
II. Hướng hoàn thiện 20
2.1. Trao đổi thêm về việc phân loại các phương pháp tính giá thành sản phẩm hiện nay ở doanh nghiệp 21
2.2. Các điều kiện vận dụng phương pháp tính giá thành trong những loại hình sản xuất cụ thể 23
2.3. Hệ thống số liệu kế toán quản trị và kế toán tài chính 24

KẾT LUẬN CHUNG 26


Xem Thêm: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản xuất của sản phẩm sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản xuất của sản phẩm sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.