Đề tài: Hoàn thiện kế toán mua Hàng hóa ở các Doanh nghiệp TM


Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU


CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .1
1.1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới quá trình mua hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại 1
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 1
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán mua hàng ở doanh nghiệp thương mại .2
1.1.3. Ý nghĩa của hoạt động mua hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại 3
1.2.Nội dung kế toán nghiệp vụ mua hàng ở các doanh nghiệp thương mại .4
1.2.1. Phạm vi hàng mua .5
1.2.2. Các phương thức mua hàng của doanh nghiệp thương mại .5
1.2.3. Giá cả của hàng hoá 5
1.2.4. Phương thức thanh toán .6
1.2.5. Chứng từ và tài khoản sử dụng 7
1.2.5.1. Chứng từ .7
1.2.5.2. TàI khoản sử dụng 7
1.2.6. Hạch toán quá trình mua hàng của các doanh nghiệp thương mại10
1.2.6.1. Kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp thương mại kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên .11
Đối với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ .11
Đối với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp trực tiếp .16
1.2.6.2. Kế toán mua hàng ở các doanh nghiệp thương mại kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 19
Đối với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ .19
Đối với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp trực tiếp .20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI .22
2.1. Thực trạng kế toán nghiệp vụ mua hàng ở các doanh nghiệp thương mại 22
2.1.1. Thành tựu đạt được .22
2.1.2. Một số vướng mắc cần khắc phục .23
2.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng ở các doanh nghiệp thương mại 24
2.2.1. Tính toán các khoản chi phí một cách chính xác hợp lý 24
2.2.2. Về bộ máy kế toán trong công ty .24
2.2.3. Tổ chức công tác kế toán trong đIũu kiện ứng dụng máy vi tính .24

Kết luận


Lời nói đầu

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là nguyên tắc cơ bản và là xu thế tất yếu thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp . Các doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình. Vì vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để không những làm ăn có lãi mà còn tạo vị thế trên thị trường cả trong và ngoài nước.

Mua hàng hóa là giai đoạn đầu của quá trình hạch toán kế toán và cũng là hoạt động đầu tiên của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, do đó kế toán ở khâu này được sử dụng như một công cụ đắc lực với chức năng thông tin và kiểm tra nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác này ở một số doanh nghiệp thương mại vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập cần phải được xem xét, tháo gỡ.

Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác kế toán mua hàng ở nước ta, sau khoá bồi duỡng nghiệp vụ kế toán trưởng, em đã chọ đề tài nghiên cứu là: “Hoàn thiện kế toán mua hàng hoá ở các doanh nghiệp thương mại” với mong muốn đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác này tại Việt Nam.

Chuyên đề gồm hai chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nghiệp vụ mua hàng ở doanh nghiệp thương mại
Chương 2: Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng ở các doanh nghiệp thương mại.Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán mua Hàng hóa ở các Doanh nghiệp TM
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán mua Hàng hóa ở các Doanh nghiệp TM sẽ giúp ích cho bạn.