Đề tài: Tìm hiểu công tác hạch toán thuế tại Công ty XNK Mỹ nghệ Thăng Long - Bộ Thương Mại


MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu. 3


PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
2.1. Khái niệm, lý luận về thuế. 4
2.1.1. Khái niệm về thuế. 4
2.1.2. Phân loại thuế. 4
2.1.3. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường. 6
2.1.4. ảnh hưởng của thuế. 9
2.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp. 13
2.2.1. Vai trò của kế toán thuế trong doanh nghiệp 13
2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp 14
2.3. Kế toán các loại thuế tại doanh nghiệp. 14
2.3.1. Tài khoản sử dụng. 14
2.3.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng cần phải nộp. 16
2.3.3. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 21
2.3.4. Kế toán thuế xuất, nhập khẩu. 22
2.3.5. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 25
2.3.6. Kế toán thuế khoản thu trên vốn. 26
2.3.7. Kế toán thuế tài nguyên. 27
2.3.8. Kế toán thuế nhà, đất 28
2.3.9. Kế toán thuế thu nhập cá nhân. 29
2.3.10. Kế toán thuế môn bài 30
2.3.11. Kế toán thuế trước bạ. 31

2.3.12. Kế toán tổng hợp các loại thuế. 31

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
3.1. Đặc điểm cơ sở nghiên cứu. 33
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ARTEX Thăng Long. 33
3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 38
3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 41
3.1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty. 44
3.1.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. 45
3.1.6. Tình hình tổ chức lao động của Công ty. 47
3.1.7. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 48
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 51
3.2.1. Phương pháp thống kê kinh tế. 51
3.2.2. Phương pháp hạch toán kế toán. 51
3.2.3. Phương pháp chuyên khảo. 51


PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52
4.1. Kế toán thuế môn bài 52
4.2. Kế toán thuế nhà đất 53
4.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) 54
4.4. Kế toán thuế xuất nhập khẩu. 63
4.5. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 64
4.6. Hạch toán tổng hợp các loại thuế. 66
4.7. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế tại Công ty ARTEX Thăng Long 66


PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68
5.1. Kết luận. 68
5.2. Kiến nghị 69


TÀI LIỆU THAM KHẢO .70
CÁC PHỤ LỤC 71


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác hạch toán thuế tại Công ty xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long - Bộ Thương Mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác hạch toán thuế tại Công ty xuất nhập khẩu Mỹ nghệ Thăng Long - Bộ Thương Mại sẽ giúp ích cho bạn.