Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm việt nam


MỤC LỤC

Phần I 3
Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3
I: Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 3
1.Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. 3
1.1Khái niệm chi phí sản xuất. 3
1.2 Phân loại chi phí. 4
2.Khái niệm và phân loại giá thành. 5
2.1Khái niệm giá thành sản phẩm: 5
2.2. Phân loại giá thành: 6
2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi và các chi phí cấu thành. 7
II. Hạch toán chi phí sản xuất 9
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 9
1.1. Căn cứ vào tính chất sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm. 9
1.2. Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. 9
1.3. Căn cứ vào loại hình sản xuất 9
1.4. Căn cứ vào yêu cầu quản lý. 10
2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10
3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10
3.1. Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp: 10
3.2. Phương thức phân bổ gián tiếp. 10
3.3 Các phương pháp tập hợp chi phí 11
3.4. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. 12
III. Tính giá thành sản phẩm. 22
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 22
2. Kỳ tính giá thành. 23
3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 23
3.1. Phương pháp trực tiếp (giản đơn) 23
3.2. Phương pháp tổng cộng chi phí: 24
3.3. Phương pháp hệ số: 24
3.4. Phương pháp tỷ lệ. 25
3.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: 26
3.6. Phương pháp loại trừ. 27
3.7. Phương pháp phân bước. 27

3.8.Phương pháp liên hợp. 29 IV.Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sảnn phẩm: 30
1.Chứng từ chi phí 30
2.Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp: 30


Phần II 37
Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm việt nam. 37
I . Tổng quan về công ty cổ phần thực phẩm việt nam. 37
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam. 37
2. Bộ máy và cơ cấu tổ chức của công ty. 38
3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 40
4 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam. 41
5.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 41
5.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. 42
5.3. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán. 42
5.4. Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản kế toán. 43
5.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại công ty. 43
5.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty. 45
1.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 45
1.1.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 45
1.2.Đối tượng và phương pháp hạch toán giá thành sản phẩm. 47
2. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam. 47
2.1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 48
2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 56
2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 56
2.4. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phẩn thực phẩm Việt Nam 56


Phần 3. 56
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm việt nam 56
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm việt nam 56
1. Những thành tựu và tồn tại của doanh nghiệp. 56
1.1.Về tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán. 56
1.2.Vận dụng hệ thống sổ sách của công ty. 56
2.Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ Phần thực phẩm Việt Nam 56
4.Những hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần thực phẩm VN. 56 III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam. 56
1.Về tổ chức bộ máy và thiết lập hệ thống sổ kế toán. 56
2.Về tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: 56
3. Về công tác tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu: 56
4.Về hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 56
4.1.Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 56
4.2.Chi phí nhân công trực tiếp. 56
4.3.Chi phí sản xuất chung. 56


Kết luận. 56


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm việt nam sẽ giúp ích cho bạn.