Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tàu quốc và xây dựng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN 3
TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 3
I. SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 3
II.CHI PHÍ SẢN XUẨT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 4
1. Khái niệm, bản chất về chi phí sản xuất. 4
2. Phân loại chi phí sản xuất 4
2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung,tính chất kinh tế. 5
2.2.Phân loại chi phí sản xuất theo mụch đích và công dụng của chi phí . 5
3.Gia thành sản phẩm. 6
3.1 Khái niệm, bản chất về tính giá thành. 6
3.2 Phân loại giá thành sản phẩm. 6
4.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành. 7
5. Yêu cầu nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 7
6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 8
6.1. Hoạch toán ban đầu. 8
6.2. Tài khoản sử dụng. 8
6.3 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 8
6.4 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 9
6.4.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 9
6.4.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 11
6.4.3 Kế toán sử dụng máy thi công. 12
6.4.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 13

6.5 Hạch toán thiệt hại trong sản xuất xây lắp: 14 6.6 Hoạch toán theo phương pháp khoán gọn. 15
7. Kế toán giá thành sản phẩm. 15
7.1 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành. 15
7.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 15
7.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xúât và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 16
7.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 16
8. Hệ thống kế toán sử dụng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 16


PHẦN 2:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH THÀNH SẢN PHẨM 17
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC VÀ XÂY DỰNG 17
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tầu Quốc và Xây dựng. 17
2. Mục đích và nhiêm vụ. 18
3.Đặc diểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Tầu Cuốc và xây dựng. 18
4. Đặc điểm quản lý tổ chức của công ty cổ phần Tàu Cuốc và xây dựng. 21
4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty. 21
4.2 Chức năng ,nhiệm vụ vủa từng người. 21
5. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây. 23
6.Tổ chức công tác kế toán của công ty cổ phần Tàu cuốc và Xây dựng. 23
6.1. Bộ máy của công ty. 23
6.2. Chế độ hịên hành của công ty. 24
7. Hình thức tổ chức kế toán của công ty cổ phần Tàu cuốc và xây dựng. 26
8 Tình hình thực tế về kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản ở Công ty cổ phần Tàu cuốc và xây dựng. 27
8.1 Phân loại CPSX ở công ty cổ phần tàu cuốc và xây dựng. 27
8.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành của công ty. 28
8.3 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ

8.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT). 36 8.3.2 Chi phí nhân công trực tếip sản xuất. 46
8.3.3 Kế táon chi phí sản xuất chung. 52
9 . KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTCUỐI KỲ. 60
10.KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 63
10.1. Đôi tượng tính giá thành. 63
10.2. Phương pháp tính giá thành. 63


CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CUỐC VÀ XÂY DỰNG 64
I. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG 64
1. Những ưu điểm: 64
2. Những nhược điểm: 64
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẦU CUỐC VÀ XÂY DỰNG 65
1. Giải pháp thứ nhất :Hoàn thiện công tác chi phí NVLTT 65
2. Giải pháp thứ hai: 65


LỜI KẾT. 66


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.