Đề tài: Hạch toán giá thành sản phẩm keo dính 502 và một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh


MỤC LỤC

Phần 1: Mở đầu 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu đề tài 2


Phần 2: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 4
2.1. Cơ sở lý luận về chi phí và giá thành sản phẩm 4
2.1.1. Chi phí sản xuất 4
2.1.1.1. Khái niệm 4
2.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 5
2.1.2. Giá thành sản phẩm 6
2.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 6
2.1.2.2. Bản chất của giá thành sản phẩm 7
2.1.2.3. Chức năng của giá thành. 8
2.1.2.4. Phân loại giá thành. 9
2.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11
2.1.4. Vai trò nhiệm vụ của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 11
2.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13
2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 13
2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 14

2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu. 14 2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 15
2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 16
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 18
2.3. Hạch toán giá thành ở Việt Nam và một số nước khác trên thế giới 19
2.3.1. Hạch toán giá thành ở Việt Nam 19
2.3.1.1. Đối tượng tính giá thành. 20
2.3.1.2. Kỳ hạn tính giá thành. 20
2.3.1.3. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 21
2.3.1.4. Các phương pháp tính giá thành. 23
2.3.2. Phương pháp hạch toán giá thành một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm 28
2.3.2.1. Phương pháp hạch toán giá thành một số nước trên thế giới 28
2.3.2.2. Bài học kinh nghiệm 28


Phần 3: Đặc điểm của công ty và phương pháp nghiên cứu 31
3.1. Đặc điểm công ty TNHH thương mại và sản xuất keo dính Đức Anh. 31
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 31
3.1.2. Quy trình công nghệ của công ty. 32
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 34
3.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức nghiệp vụ ở công ty. 35
3.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 35
3.1.4.2. Tổ chức nghiệp vụ kế toán. 36
3.2. Tình hình cơ bản của công ty. 38
3.2.1.Tình hình lao động của công ty. 38
3.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty. 40
3.2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm (2003-2005) 41
3.3. Phương pháp nghiên cứu. 41
3.3.1. Phương pháp nghiên cứu chung. 41

3.3.2. Phương pháp nghiên cứu chuyên môn. 42

Phần 4: Kết quả nghiên cứu 44
Phương pháp hạch toán giá thành và một số giải pháp hạ giá thành sản phẩm keo dính 502 tại công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Anh 44
4.1. Hạch toán giá thành sản phẩm keo dính 502. 44
4.1.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán. 44
4.1.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 44
4.1.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 44
4.1.2. Hạch toán các khoản mục chi phí 46
4.1.2.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp. 46
4.1.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 52
4.1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 56
4.2. Tính giá thành sản phẩm 60
4.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang. 60
4.2.2. Tính giá thành sản phẩm 61
4.2.2.1. Tính giá thành sản phẩm chai nhựa. 61
4.2.2.2. Tính giá thành sản phẩm nước keo 502 . 67
4.2.2.3. Tính giá thành sản phẩm giai đoan đóng gói 68
4.3. Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại và keo dính Đức Anh. 73
4.4. Một số giải pháp. 75
4.4.1. Giải pháp trong công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 75
4.4.2. Một số giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 76

4.4.2.1. Cơ sở lý luận. 76 4.4.2.2. Các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại và sản xuất keo dính Đức Anh. 77


Phần 5: Kết luận và kiến nghị 82
5.1. Kết luận. 82
5.2. Kiến nghị 83


Xem Thêm: Hạch toán giá thành sản phẩm keo dính 502 và một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán giá thành sản phẩm keo dính 502 và một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sẽ giúp ích cho bạn.